حفظ آب با جيوهوموس

• 30 درصد کاهش آبیاری خاک
• %
15 افزايش کارايي کودها
• ذخیره آب تا 40 برابر وزن خود
• تا %20 کاهش تبخیر سطحی آب
• افزایش عمر و مقاومت نهال ها و درختان

کاهش شوری آب و نمک خاک

جیوهوموس علاوه بر جلوگيری از هدر
رفت آب، نمک باقیمانده پس از تبخير آب
در خاک را نيز جذب مي نمايد و مانع از
شوری خاک و
 آب منتقل شده به ريشه
مي گردد.

 بیابان زدایی و حفاظت از پوشش های گیاهی 

 Geohumus به طور ویژه میتواند به
ترمیم مجدد سطوح تخریب شده و 
حفظ پوششهای گیاهی کمک نماید

همکاری با ما
نام (*)
Please let us know your name.
نام مجموعه يا شرکت
ورودی نامعتبر
ايميل (*)
Please let us know your email address.
شماره تماس (*)
Please write a subject for your message.
پيغام (*)
Please let us know your message.