حفظ آب با جيوهوموس

• 30 درصد کاهش آبیاری خاک
• %
15 افزايش کارايي کودها
• ذخیره آب تا 40 برابر وزن خود
• تا %20 کاهش تبخیر سطحی آب
• افزایش عمر و مقاومت نهال ها و درختان

کاهش شوری آب و نمک خاک

جیوهوموس علاوه بر جلوگيری از هدر
رفت آب، نمک باقیمانده پس از تبخير آب
در خاک را نيز جذب مي نمايد و مانع از
شوری خاک و
 آب منتقل شده به ريشه
مي گردد.

 بیابان زدایی و حفاظت از پوشش های گیاهی 

 Geohumus به طور ویژه میتواند به
ترمیم مجدد سطوح تخریب شده و 
حفظ پوششهای گیاهی کمک نماید

در صورتی که نياز به کاهش شوری خاک و آب در زمين های تحت کشت کشاورزی باشد استفاده همزمان جیوهوموس با ترکيبات اسيد هيوميک و ترکیبات پتاسیم پيشنهاد مي گردد که شوری به صورت قابل توجهی کاهش مي يابد که این عمل از طریق افزایش  CEC (Cation Exchange Capacity)   انجام می پذیرد.

با استفاده از جیوهوموس شوری آب در مناطق خشک و بیابانی که دارای آب و خاک شور مي باشند کاهش می یابد. از آنجا که پس از تبخیر آب در سطح زمین املاح و مواد معدنی مانند نمک در خاک باقی می ماند جیوهوموس علاوه بر جلوگيری از هدر رفت آب، نمک باقیمانده پس از تبخير آب در خاک را نيز جذب مي نمايد ( از طریق تاثیر بر سدیم نمک) و مانع از شوری خاک و نتيجتا جلوگيری از شوری آب منتقل شده به ريشه مي گردد که در صورت استفاده همزمان جيوهموس و ترکيبات اسيد هيوميک و ترکیبات پتاسیم اين اثر بسيار بيشتر افزايش می يابد.