حفظ آب با جيوهوموس

• 30 درصد کاهش آبیاری خاک
• %
15 افزايش کارايي کودها
• ذخیره آب تا 40 برابر وزن خود
• تا %20 کاهش تبخیر سطحی آب
• افزایش عمر و مقاومت نهال ها و درختان

کاهش شوری آب و نمک خاک

جیوهوموس علاوه بر جلوگيری از هدر
رفت آب، نمک باقیمانده پس از تبخير آب
در خاک را نيز جذب مي نمايد و مانع از
شوری خاک و
 آب منتقل شده به ريشه
مي گردد.

 بیابان زدایی و حفاظت از پوشش های گیاهی 

 Geohumus به طور ویژه میتواند به
ترمیم مجدد سطوح تخریب شده و 
حفظ پوششهای گیاهی کمک نماید

شرکت کالاي دانشگاه تهران در امور خدمات علمی پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور که منجر به تسریع در روند رشد و توسعه شود فعاليت داشته و تهیه تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی، برگزاری همایش هاي علمي، کنگره، نمایشگاه، دوره های آموزشی تخصصی از جمله فعالیتهایی است که در تمامی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و بالاخص در دانشگاه تهران سالیانه بخش اعظمی از فعالیتهای سازمان را به خود اختصاص می دهد و این شرکت با شناخت كامل حوزه های مورد بحث، با کیفیت بالايي نسبت به ارائه خدمات اقدام می نماید.